เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

 

 

                วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น. กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ สถาบันราชานุกูลจัดโครงการอาสาสมัครนักอ่านเพื่อการบำบัด ปีที่ 6 ครั้งที่ 7 ณ ห้องประชุมวิชาการชิน โสภณพนิช อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 สถาบันราชานุกูล โดยมีครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 ครอบครัว สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมครั้งสุดท้ายของปี 2558 โดยสถาบันราชานุกูลได้รับความร่วมมือจากทีม MOMMY PUPPET ตุ๊กตานิทานหุ่นมือโดยแม่แก้ม ที่มาเล่านิทานเรื่อง “กระต่ายตื่นตูม” ให้เด็กๆได้ฟังกันอย่างสนุกสนาน , เวทีนิทานคนเก่ง เด็กๆและครอบครัวมาเล่านิทานให้เพื่อนๆฟัง และผู้ปกครองเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา กลุ่ม “นิทานสร้างได้” สถาบันราชานุกูล ที่มาทำกิจกรรมนิทานก่อนนอนโดยใช้นิทานเป็นสื่อหลักในการส่งเสริมพัฒนาการ สำหรับครอบครัวที่มาร่วมงานจะได้รับนิทานเล่มใหม่ ของที่ระลึก และได้รับการเสริมพลังใจในการกลับไปใช้นิทานที่บ้านร่วมกับสมาชิกคนอื่นในครอบครัว หลังจบโครงการฯ ครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรมสรุปสิ่งที่ได้จากการทำกิจกรรมในปีที่ผ่านมาเพื่อที่คณะผู้จัดโครงการจะนำข้อเสนอแนะต่างๆไปพัฒนาหรือปรับรูปแบบการจัดโครงการในปีต่อไปพบกันใหม่กับโครงการอาสาสมัครนักอ่านเพื่อการบำบัดปีที่ 7 ติดตามรายละเอียดได้ทาง https://www.facebook.com/RajanukulInstitute หรือ www.rajanukul.go.th

 

นาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ความสำเร็จจากการทำกิจกรรมเพื่อสังคมในปี 2558

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

                 วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 11.00 น. ผู้แทนจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อาร์ท บิวซิเนส แฟร์ จำกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3 สถาบันราชานุกูล โดยมีแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูลและคณะบุคลากรให้การต้อนรับ โดยฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ นำไปสู่การสนับสนุนด้านการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรและเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารแก่ผู้ป่วยและครอบครัวโดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อาร์ท บิวซิเนส แฟร์ จำกัด ซึ่งสถาบันราชานุกูล ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

1 resize

 

2 resize

 

3.1 resize

 

5 resize

 

4 resize

 

7 resize

 

9 resize

 

11 resize

 

12 resize

 

13 resize

 

14 resize

 

15 resize18 resize

 

19 resize

 

           ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2558 สถาบันราชานุกูลจัดโครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ (9 ก.ย.58)

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด  โดยมี  แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูลกล่าวรายงานการจัดสัมมนาในครั้งนี้ การอภิปรายเรื่อง คุณค่าและโอกาสพัฒนาพยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น  รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิตยา คชภักดี , แพทย์หญิงศิริพร   กัญชนะ  , รองศาตราจารย์ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ , นพ.ไพศาล เกื้ออรุณ ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก โดยมี แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล ดำเนินรายการอภิปราย

 

การนำเสนอ ผลงาน Best Practice ด้านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น จำนวน 5 เรื่อง โดย  นางพัชรินทร์  รัฐอนันต์พินิจ  โรงพยาบาลสมเด็จพญาณสังวรฯ  จ.เชียงราย , นางราตรี   วัฒนาธร โรงพยาบาลพญาเม็งราย จ.เชียงราย , นางสาวเนตรนะภิส  ศุภะกะ โรงพยาบาลวังน้ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว , ร.ต.ท.วีรวัลย์  ยุวภูมิ  โรงพยาบาลบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  , นางเสาวลักษณ์ เกศนาคินท์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินรายการโดย นางจารุวรรณ ประดา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถาบันราชานุกูล  

          (10 ก.ย.58) บรรยายเรื่อง  การพัฒนาและการใช้เครื่องมือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ (TEDA4I) โดย แพทย์หญิงนพวรรณ ศรีวงค์พานิช  และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการใช้คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ (TEDA4I) โดยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

          (11 ก.ย.58) บรรยาย เรื่อง แนวทางการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  (DSPM) และ คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง (DAIM)  โดย  นางอมรา  วทัญญูคุณากร  วิทยากรจากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์   หลังจากนั้น แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการใช้คู่มือฯ (DSPM) และคู่มือฯ  (DAIM) 

          การสัมมนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูความรู้อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของพยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นและเครือข่าย โดยมีพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่น 1 – 13 เข้าร่วมการสัมมนา พร้อมด้วยบุคลากรเครือข่ายทางด้านสาธารณสุขและการศึกษารวม 327 คน

 


 

 

Untitled 1

 

โรงพยาบาลสวนปรุง โดย ทันตแพทย์หญิงภารณี ชวาลวุฒิ  ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาและระบบส่งต่อด้านจิตสังคมของศาลจังหวัดเชียงใหม่  โดยมีนายวัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล ประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 6  เป็นประธานในพิธีลงนาม ในวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ มี 13 หน่วยงานภาคีร่วมลงนามความร่วมมือ

 

ทรงยกย่อง นายธีระวัธน์  วันสม  พลเมืองดีของสังคม  

มอบเสื้อ “คนดีที่เรายกย่อง” พร้อมหมวกและกระดิ่งประทานฯ

 

Untitled 2

 

นางอัจฉราวรรณ  บุนนาค  ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สำนักงานอัยการสูงสุด ทำหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์มอบเสื้อ “คนดีที่เรายกย่อง” พร้อมหมวกและกระดิ่งประทานฯ แก่นายธีระวัธน์ วันสม ที่ได้ช่วยเหลือนักศึกษาที่ขับรถยนต์เก๋งพุ่งตกลงไปในคูเมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา  โดยมี นายพิชิต เจริญเกียรติกุล อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค 5  เป็นผู้มอบ พร้อมกันนี้ ในนามสำนักอัยการสูงสุดร่วมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในโอกาสดังกล่าวในงานโครงการเยาวชนต้นแบบในการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ประจำปี พ.ศ.2558  ในวันที่ 25  สิงหาคม 2558         เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่  ทั้งนี้ ท่านพิชิต เจริญเกียรติกุล ร่วมมอบกระดิ่งประทานฯ แก่นายแพทย์ปริทรรศ  ศิลปกิจ  รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุงและคณะ เพื่อร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก

 

โปรแกรมฟื้นฟูการรู้คิดผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์

 

DSC 1580111

 

นายแพทย์ปริทรรศ  ศิลปกิจ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง เป็นประธานเปิดการอบรม “การพัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูการรู้คิดผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ : การสืบค้น การประเมินคุณค่าหลักฐานเชิงประจักษ์ และการยกร่างโปรแกรมฯ”  ในวันที่ 13-14 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น.   โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่

 

อบรมการนำรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลสุขภาพจิตฯ ลงสู่การปฏิบัติ

 

Untitled 3

 

นายแพทย์ปริทรรศ  ศิลปกิจ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง เป็นประธานปิดโครงการอบรม “การนำรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชทางการบริหารและทางคลินิกลงสู่   การปฏิบัติ” สำหรับบุคลากรทางการพยาบาลโรงพยาบาลสวนปรุง  จำนวน  40  คน  โดยกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลสวนปรุง จัดโครงการดังกล่าวขึ้น  ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2558  เวลา 08.30-16.30 น. ณ         นฤตยะ รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีนางสาวประหยัด ประภาพรหม รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสวนปรุง และคณะ เป็นวิทยากร

1 1

 

1 2

 

1 3

 

1 4

 

1 5

 

1 6

 

1 7

 

       วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 นางสาวณัชพร ศุภสมุทร์ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ  หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล เข้ารับประทานโล่รางวัล คนดีศรีสาธารณสุข ระดับกรม จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์  บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนคอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันราชานุกูลร่วมแสดงความยินดี ในการนี้ นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต  ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีด้วย

คติธรรมนำชีวิต นางสาวณัชพร ศุภสมุทร์
ไม่มีสิ่งใด ได้มาโดยที่ไม่ขวนขวาย ไม่มีอะไรได้มาอย่างง่ายดาย
ถ้าอยากได้ต้องลงมือทำด้วยความพยายามและอดทน

025

 

        แพทย์หญิงสุวรรณี  เรืองเดช  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดงานประมูลเพชรการกุศล ปันน้ำใจผู้ป่วยจิตเวช: สู่ชีวิตใหม่ในชุมชน จัดโดย บริษัท เอส.พี.เค.เจมส์ แอนด์ จิวเวอรี่ จำกัด ร่วมกับเดอะมอลล์นครราชสีมา และบจก.บัตรกรุงไทย โดยมอบรายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์อาคารผู้ใน 5 ชั้นของโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา

 

สัมมนาประเมินผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 9

 

026

       แพทย์หญิงสุวรรณี เรืองเดชผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาประเมินผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 9 ระหว่างวันที่ 13- 14 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมวี-วัน จ.นครราชสีมา

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการปิดช่องว่างปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น

 

027

 

           นายแพทย์รัฐวุฒิ สุขมี ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการปิดช่องว่างปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นเขตสุขภาพที่ 9 จัดโดยโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2558 ศูนย์ประชุมวี-วัน จ.นครราชสีมา

 

รับโล่รางวัล ชมรมจริยธรรมดีเด่น กรมสุขภาพจิต

 

028

 

           นางไฉไล บุญญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ เป็นตัวแทนของโรงพยาบาล เข้ารับโล่รางวัล ชมรมจริยธรรมดีเด่น กรมสุขภาพจิต จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เเละนำผลงานดีเด่นชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาล        จัดแสดงที่โรงแรมมิราเคิล  แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24-27 สิงหาคม 2558

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก