เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

926

 

927

 

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ทีมดูแลรักษาและศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนใต้ร่วมกันหารือเรื่องการส่งต่อข้อมูลทางการรักษาและการติดตามเยี่ยมกำลังพลที่ได้รับผลกระทบหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล


 

การเยียวยากำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้

      

             ศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellence center) ด้านภัยพิบัติจากน้ำมือมนุษย์ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ได้พัฒนาระบบบริการดูแลช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบทั้งในโรงพยาบาลและเครือข่ายรวมทั้งหน่วยงานนอกระบบสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิตได้มอบหมายให้โรงพยาบาลดำเนินการประสานกับ กรมแพทย์ทหารบกในการจัดระบบส่งต่อกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งในวันที่ 18 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมานั้น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ได้เข้าร่วมหารือกับคณะทำงานกรมแพทย์ทหารบก
นอกจากนี้ได้ร่วมประชุมหารือกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า เพื่อวางมาตรการป้องกันความผิดปกติที่เกิดหลังความเครียดที่สะเทือนใจ ในวันที่ 3 เมษายน 2558 ซึ่งประกอบด้วยหลายหน่วยงาน รวมทั้งหน่วยงานทางการแพทย์ ศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนใต้ ผลจากการหารือในมิติของหน่วยงานทางการแพทย์ต้องการพัฒนาศักยภาพของกำลังพลในด้านการดูแลเยียวยาจิตใจ

 

931

 

         และได้มีการประสานความร่วมมือศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนใต้อย่างต่อเนื่องเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพกำลังพลและการติดตามดูแลช่วยเหลือกำลังพลที่ได้รับผลกระทบ ในเบื้องต้นได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวการดูแลเยียวยาแก่กำลังพลโดยร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้โครงการ“อบรมผู้ดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อป้องกันความเครียดหลังเกิดเหตุสะเทือนขวัญ”

 

932

 

ส่วนการดูแลกำลังพลที่ได้รับผลกระทบด้านจิตใจที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนใต้ที่เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในได้มีการประสานกับหน่วยแพทย์ทหารบกในการส่งต่อข้อมูลเพื่อการรักษาและ การติดตามเยี่ยม

 

939

 

940

 

              โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 และ เทศบาลนครสงขลาร่วมจัดงานสัปดาห์สุขภาพจิต 4-5 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณลานคนเมือง จังหวัดสงขลา โดยในงาน มีกิจกรรม ต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการ การออกบูธ การสาธิตและฝึกทักษะประเด็นกินอย่างมีสติ และเดินอย่างมีสติ การเสวนา ประเด็น STOP TEEN MOM ในการจัดงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 300 คนซึ่งประกอบด้วยนักเรียนมัธยมต้น กลุ่ม อสม.และประชาชนทั่วไป โดยมี นายสาธิต ธรรมประดิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด และคณะผู้บริหารจากเทศบาลนครสงขลาร่วมในงาน โดยมี นายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

 

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร การพยาบาลวิกฤตสุขภาพจิตภัยพิบัติรุ่นที่ 1 และ 2

 

            ศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellence center) ด้านภัยพิบัติจากน้ำมือมนุษย์ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ได้มีการดำเนินมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 โดยมีการมุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศด้านภัยพิบัติจากน้ำมือมนุษย์ใน ได้มีการพัฒนาในมิติต่างๆและยังคงมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในมิติ Training Center ซึ่งในปีงบประมาณ 2557 ได้มีจัดทำหลักสูตรการพยาบาลวิกฤตสุขภาพจิตภัยพิบัติจากน้ำมือมนุษย์ที่ผ่านการรับรองจากสภาพยาบาล และจัดอบรมให้กับบุคคลากรทีมสหวิชาชีพทั้งในโรงพยาบาลและเครือข่ายรุ่นที่ 1 จำนวน 22 คน รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 จำนวน 27 คน และจะเปิดอบรมรุ่นที่ 3 ในปีงบประมาณ 2559 เดือน มีนาคม

 

947

 

                     พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร การพยาบาลวิกฤตสุขภาพจิตภัยพิบัติรุ่นที่ 1       พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร  การพยาบาลวิกฤตสุขภาพจิตภัยพิบัติรุ่นที่ 2 

 

รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 2558

 

 

951

 

952

 

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ จัดกิจกรรม วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยมีกิจกรรม ทำบุญตักบาตร การจัดนิทรรศการ การตอบปัญหาชิงรางวัล ให้การปรึกษาเรื่องสุขภาพจิต ฯลฯ ตั้งแต่เวลา 06.30-16.00 น. ณ บริเวณอาคารผู้ป่วยนอก

 

 

 

 

1316

 

1318

 

1324

 

1326

 

วันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2558 ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยี ร่วมกับ ทีมสหวิชาชีพ สถาบันราชานุกูล จัดกิจกรรมพัฒนาสติสำหรับเด็กผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ให้กับประชาชนและนักเรียนในโรงเรียนเขตบางรัก ได้แก่ โรงเรียนวัดม่วงแค , โรงเรียนอาทรศึกษา , โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก , โรงเรียนวัดสวนพลู , โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า  และงานพยาบาลผู้ป่วยนอก อาคารผู้ป่วยนอก 1 สถาบันราชานุกูล

การพัฒนาสติสำหรับเด็กผ่านประสาทสัมผัส ทั้ง 51.การพัฒนาสติด้วยการใช้สี (Mindfulness Sight) การใช้กระบวนการพัฒนาสติด้วยประสาทสัมผัสการมองเห็น ฝึกการควบคุมกล้ามเนื้อมือ และตาในการใช้สี , 2.การพัฒนาสติด้วยการสัมผัส (Mindfulness Touch)  การใช้กระบวนการพัฒนาสติด้วยประสาทสัมผัสทางร่างกายโดยการสัมผัส ในการหยิบจับสิ่งของและทำนายลักษณะ รูปทรง , 3.การพัฒนาสติด้วยการฟัง (Mindfulness Sound)  การใช้กระบวนการพัฒนาสติการใช้ประสาทสัมผัสทางหูในการได้ยินหรือฟังเสียงต่างๆ แล้ววิเคราะห์ ถ่ายทอดบรรยายคุณลักษณะของสิ่งที่ได้ยินได้ , 4.การพัฒนาสติด้วยการรับรส  (Mindfulness Taste) การใช้กระบวนการพัฒนาสติด้วยการใช้ประสาทสัมผัสการรับรส (ลิ้น) โดยการชิมรส วิเคราะห์ ถ่ายทอดความรู้สึกหลังจากการชิมรสชาติ , 5.การพัฒนาสติด้วยการดมกลิ่น  (Mindfulness Scent) การใช้กระบวนการพัฒนาสติด้วยการใช้ประสาทสัมผัสการดมกลิ่น (จมูก) ผ่านการคิดวิเคราะห์ ว่ากลิ่นนั้นคือกลิ่นอะไร โดยรับรู้จากประสบการณ์เดิม หากรู้ว่าเป็นกลิ่นที่อันตรายจะต้องออกห่างจากบริเวณนั้น ซึงทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และครู ต้องส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ ฝึกฝน เพื่อพัฒนาการทางสมองที่ดีของเด็กตามวัย

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 กิจกรรมโยคะครอบครัวสำหรับผู้เข้าร่วมร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพราชานุกูล (ม่วงแค) โดยได้รับเกียรติจาก อ.เพชรรัตน์ กรอนันต์สิริ วิทยากรโยคะผู้เชี่ยวชาญ ที่มาสาธิตวิธีการฝึกสติด้วยการกำหนดลมหายใจ และการผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยโยคะ พร้อมแนะนำเทคนิคง่ายๆเพื่อนำกลับไปฝึกฝนต่อที่บ้าน

1025

 

1024

 

1023

 

1022

 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้จัดโครงการโครงการอบรมความรู้เรื่อง “ชีวิตดี ถ้ามีสติ” สำหรับประชาชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนสร้างความตระหนักรู้ เกิดความเข้าใจและสามารถนำทักษะการพัฒนาสติไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยมีท่านนายแพทย์พนม สุทธิรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นประธานในการจัดโครงการในครั้งนี้  เมื่อวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2558              

1346

 

             นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และ นางสาวศิริลักษณ์  แก้วเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 พร้อมกับคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลและบุคลากร ร่วมต้อนรับ นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข   อธิบดีกรมสุขภาพจิต  แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์นำเสนอผลการดำเนินงาน จากนั้น นำเยี่ยมชมการให้บริการของโรงพยาบาล

 

รพ.พระศรีมหาโพธิ์ แถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2558

 

1347

 

นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ได้แถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น. ที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์โครงการมหกรรมความสุข : สติสร้างสุข ประเด็น “ชีวิตดี... ถ้ามีสติ” เพื่อให้ประชาชนสร้างความตระหนักรู้ เกิดความเข้าใจและสามารถใช้ทักษะการพัฒนาสติไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีสุขภาพจิตที่ดี มีสติในการดำเนินชีวิตและสามารถสร้างความสุขได้ด้วยตัวเอง โดยเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สติสร้างสุข “ชีวิตดี... ถ้ามีสติ” ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุม 113 ปี โรงเรียนนารีนุกูล จ.อุบลราชธานี เริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จะมีธรรมบรรยาย หัวข้อ “สติสร้างสุข” โดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ประธานสงฆ์วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง10 จ.ปทุมธานี กิจกรรมภายในงานมีนิทรรศการสติสร้างสุข การตรวจวัดความสุขความเครียด เซียมซีความสุข การประเมินทางด้านสุขภาพจิตต่าง ๆ รถโมบายคลายเครียดเคลื่อนที่ บริการให้การปรึกษา และเชิญชวนร่วมชมนิทรรศการสติสร้างสุขระหว่างวันที่ 3 – 6 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ในเวลาราชการ

 

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  เปิดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2558

มหกรรมความสุข : สติสร้างสุข 

 

1348

 

          โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 จัดกิจกรรมรณรงค์งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2558 มหกรรมความสุข : สติสร้างสุข ในประเด็น“ชีวิตดี ถ้ามีสติ” เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุม 113 ปี โรงเรียนนารีนุกูล จ.อุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมภายในงานมีการแสดงธรรมบรรยาย ในหัวข้อ “สติสร้างสุข” โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล ประธานสงฆ์วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง10 จ.ปทุมธานี และในงานยังมีนิทรรศการสติสร้างสุข การประเมินความสุข การประเมินความเครียด เซียมซีความสุข    บริการให้การปรึกษา การให้บริการรถโมบายคลายเครียด  โดยมีหน่วยงานราชการ ญาติธรรมและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมรายการ มองรอบทิศ

เพื่อรณรงค์งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2558

 

1349

 

       นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และ นางสาวศิริลักษณ์  แก้วเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมบันทึกเทปรายการ มองรอบทิศ เพื่อประชาสัมพันธ์ งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2558 ภายใต้ชื่อ “มหกรรมความสุข : สติสร้างสุข ชีวิตดี ถ้ามีสติ” เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุบลราชธานี และออกอากาศในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.30 - 16.00 น. ทางช่อง NBT รับชมพร้อมกัน 9 จังหวัดอีสานตอนล่าง 

1

 

2

 

3

 

4

 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558  นายแพทย์ทวีศิลป์  วิษณุโยธิน  ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558  โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น จากผลงานเรื่อง ระบบการดูแลผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ

 

จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุข ประจำปี 2558

 

1.1

 

2.1

 

3.1

 

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติและวันทันตสาธารณสุขประจำปี 2558 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การตรวจประเมินสุขภาพจิต ประเมินความสุข ความเครียด ประเมินสุขภาวะเบื้องต้น ตรวจรักษาฟัน เป็นต้น โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 22 ตุลาคม 2558 ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

 

จัดอบรมเรื่อง ทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยจิตเวช

 

11.1

 

22.1

 

33.1

 

ศูนย์วิกฤติสุขภาพจิต จัดอบรมเรื่อง ทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยจิตเวช เพื่อเสริมทักษะและความรู้ ความเข้าใจ ในการรักษาผู้ป่วยจิตเวช โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.บรรพต  สิทธินามสุวรรณ สาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาลัยวิทยาลัยมหิดล  มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรินทร์ ปิ่นรัตน์  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก