เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

1414

 

นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต กับ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีมหาโพธิ์ โดยมี นายแพทย์หรรษา แต้ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ร่วมลงนาม ท่ามกลางคณาจารย์และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเป็นสักขีพยาน จากนั้น เวลา 11.00 น ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ โดยมี ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมลงนาม

          การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ รพ.พระศรีฯ ร่วมดำเนินการผลิตบัณฑิตโดยเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติให้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ร่วมมือในด้านการพัฒนานักศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การประเมิน การจัดการเรียนการสอนเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา สื่อโสต ห้องสมุดที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รพ.พระศรีฯ จัดอบรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการแก้ปัญหา (Problem Solving Therapy : PST)

 

1417

 

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดอบรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการแก้ปัญหา (Problem Solving Therapy : PST) ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีมหาโพธิ์ โดยมี นางอัญชลี ศิลาเกษ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และ การพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์  ที่ผ่านการอบรมการให้คำปรึกษา จากโรงพยาบาลในเครือข่ายเขตบริการสุขภาพที่ 10 โรงพยาบาลจิตเวช ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเอกชน และบุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จำนวน 45 คน การอบรมครั้งนี้มีทั้งการบรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบัติและการสาธิต เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะ และสามารถบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการแก้ปัญหา

 

รพ.พระศรีฯ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

1421

 

นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และบุคลากร จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีมหาโพธิ์ เริ่มด้วยการร้องเพลง เคารพธงชาติ ทำพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน จากนั้นร่วมกันร้องเพลง “พ่อแห่งแผ่นดิน” และเพลง “สรรเสริญพระบารมี” โดยพร้อมเพรียงกัน

บุคลากร รพ.พระศรีฯ ร่วมพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558

 

1422

 

นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ นางอัญชลี ศิลาเกษ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และการพัฒนา นางวาสนา เหล่าคงธรรม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ข้าราชการ และบุคลากร ร่วมงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จากนั้นเวลา 18.00 น. ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มเงินพานพุ่มทอง และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณลานเทียนทุ่งศรีเมือง ร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา และเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี มีการจุดพลุดอกไม้ไฟที่สวยงามตระการตาสร้างความปลาบปลื้มให้กับประชาชนที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก

 

 

1351

                    โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ได้ร่วมจัดกิจกรรมฐานเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตในงานเทิดพระเกียรติ 5 ธันวา มหาราช “เย็นศิระเพราะพระบริบาล” เมื่อวันวันที่ 4-6 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีการดำเนินกิจกรรม ดังนี้ -สติเพื่อสุขภาพ (กินอย่างมีสติ) -คัดกรองซึมเศร้า ประเมินความเครียด -ประเมินความสุข ให้คำปรึกษา –ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเด็กและวัยรุ่น –ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคจิตจากการใช้สารเสพติด โดยมี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 416 คน

1408

 

                     โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ได้ร่วมจัดกิจกรรมฐานเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตในงานเทิดพระเกียรติ  5 ธันวา มหาราช “เย็นศิระเพราะพระบริบาล” เมื่อวันวันที่ 4-6 ธันวาคม  2558 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา   โดยมีการดำเนินกิจกรรม ดังนี้ -สติเพื่อสุขภาพ (กินอย่างมีสติ) -คัดกรองซึมเศร้า ประเมินความเครียด

 

1401

 

1402

 

1403

 

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

 

 

 

1357

 

                  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จัดอบรมโครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านสุขภาพจิตและจิตเวชสูงอายุ กิจกรรมที่ 9 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแนวเวชปฏิบัติทางคลินิก สำหรับผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและภาวะซึมเศร้า

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ  ห้องประชุมชั้น 3/1  อาคารสราญราษฎร์ ตึกสีส้ม  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

ร่วมพิธีวางพวงมาลา

 

1414

 

                  คณะบุคลากรโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ในงานรัฐพิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน 2558  ณ  ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

THE DOWN นครราชสมา 1THE DOWN นครราชสมา 3THE DOWN นครราชสมา 5THE DOWN นครราชสมา 2

 

THE DOWN นครราชสมา 6

 

THE DOWN สพรรณ 1

 

THE DOWN สพรรณ 3

 

THE DOWN สพรรณ 2

 

THE DOWN เชยงใหม 2

 

THE DOWN เชยงใหม 1

 

THE DOWN เชยงใหม 3

 

THE DOWN เพชรบร 1

 

THE DOWN เพชรบร 2

 

THE DOWN เพชรบร 3

 

 

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยี สถาบันราชานุกูล ร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS มอบสิทธิพิเศษสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาและบุคลากรผู้ดูแลเด็ก ใน 4 โรงเรียน ส่วนภูมิภาค 

          1. โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล จ.เพชรบุรี  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 จำนวน 200 ที่นั่ง ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ หัวหิน 

          2. โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จ.สุพรรณบุรี วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 จำนวน 207 ที่นั่ง ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ โลตัส สุพรรณบุรี

          3. โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จ.นครราชสีมา วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558  จำนวน 185 ที่นั่ง ณ โรงภาพยนตร์อีจีวี เดอะมอลล์ โคราช

          4. โรงเรียนกาวิละอนุกูล จ.เชียงใหม่ วันที่ 13 พฤศิจกายน 2558 จำนวน 121 ที่นั่ง ณ โรงภาพยนตร์ SF เมญ่า เชียงใหม่

          ในการเข้าชมภาพยนตร์ THE DOWN : เป็นคนธรรมดามันง่ายไปกิจกรรมนี้ทำให้เด็กๆได้พบปะพูดคุยรวมถึงเป็นการฝึกทักษะทางสังคมให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาอีกด้วย  สถาบัน ราชานุกูลขอเป็นตัวแทนเด็กๆ-ขอขอบคุณ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  ผู้ใหญ่ใจดีให้การสนับสนุนกิจกรรมดีๆสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาในครั้งนี้

 

 

 

 

 

DSC 0090

 

DSC 0124

 

DSC 0129

 

DSC 0164

 

DSC 0166

 

DSC 0168

 

DSC 0174

 

DSC 0207

 

DSC 0209

 

          วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 08.00 น. แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรสถาบันราชานุกูลถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ สถาบันราชานุกูล ในการนี้  สถาบันราชานุกูลได้เตรียมโต๊ะลงนามถวายพระพรให้บุคลากรและประชาชนทั่วไปได้ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ตลอดเดือนธันวาคม 2558 นี้

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก