เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

1414

 

นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต กับ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีมหาโพธิ์ โดยมี นายแพทย์หรรษา แต้ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ร่วมลงนาม ท่ามกลางคณาจารย์และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเป็นสักขีพยาน จากนั้น เวลา 11.00 น ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ โดยมี ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมลงนาม

          การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ รพ.พระศรีฯ ร่วมดำเนินการผลิตบัณฑิตโดยเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติให้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ร่วมมือในด้านการพัฒนานักศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การประเมิน การจัดการเรียนการสอนเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา สื่อโสต ห้องสมุดที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รพ.พระศรีฯ จัดอบรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการแก้ปัญหา (Problem Solving Therapy : PST)

 

1417

 

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดอบรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการแก้ปัญหา (Problem Solving Therapy : PST) ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีมหาโพธิ์ โดยมี นางอัญชลี ศิลาเกษ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และ การพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์  ที่ผ่านการอบรมการให้คำปรึกษา จากโรงพยาบาลในเครือข่ายเขตบริการสุขภาพที่ 10 โรงพยาบาลจิตเวช ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเอกชน และบุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จำนวน 45 คน การอบรมครั้งนี้มีทั้งการบรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบัติและการสาธิต เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะ และสามารถบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการแก้ปัญหา

 

รพ.พระศรีฯ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

1421

 

นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และบุคลากร จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีมหาโพธิ์ เริ่มด้วยการร้องเพลง เคารพธงชาติ ทำพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน จากนั้นร่วมกันร้องเพลง “พ่อแห่งแผ่นดิน” และเพลง “สรรเสริญพระบารมี” โดยพร้อมเพรียงกัน

บุคลากร รพ.พระศรีฯ ร่วมพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558

 

1422

 

นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ นางอัญชลี ศิลาเกษ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และการพัฒนา นางวาสนา เหล่าคงธรรม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ข้าราชการ และบุคลากร ร่วมงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จากนั้นเวลา 18.00 น. ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มเงินพานพุ่มทอง และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณลานเทียนทุ่งศรีเมือง ร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา และเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี มีการจุดพลุดอกไม้ไฟที่สวยงามตระการตาสร้างความปลาบปลื้มให้กับประชาชนที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก

 

 

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก