เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

11

 

เด็กบกพร่องทางสติปัญญา ยังขาดโอกาสและความพร้อมทางการศึกษา สถาบันราชานุกูล           กรมสุขภาพจิต จึงได้ร่วมกับ Japan International Cooperation Agency (JICA) และ Kumamoto University ทำข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาในประเทศไทย จำนวน 68 ราย ภายใต้ทุนสนับสนุนจาก JICA ในระยะเวลา 3 ปี (1 ธ.ค.58 –พ.ย.61) เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาเด็กบกพร่องทางสติปัญญากว่า 3,000 ราย หวังเปลี่ยนภาระเป็นพลัง มุ่งพัฒนาบริการสู่มาตรฐานสากล และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างอิสระในอนาคต (Independent Living)

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล เผยว่า ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา เป็นภาวะที่ทำให้เกิดข้อจำกัดด้านสติปัญญา การเรียนรู้ และการปรับตัวในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยทั่วไปพบบุคคลที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาร้อยละ 1-3 ของประชากร จากการศึกษาบ่งชี้ว่าบุคคลกลุ่มนี้มักพบปัญหาสุขภาพและมีความต้องการในการดูแลสุขภาพและการช่วยเหลือในด้านต่างๆ รวมทั้งด้านการศึกษาเรียนรู้สูงกว่าบุคคลทั่วไป แต่จากข้อมูลในปัจจุบันกลับพบว่าสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขได้เพียงร้อยละ 8.4 และเข้าถึงโอกาสการศึกษาในระบบได้เพียง ร้อยละ 14 โดยสาเหตุสำคัญในประเทศไทยเกิดจากปัญหาเศรษฐกิจ คือ ครอบครัวมีรายได้ต่ำ และขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้ ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงให้ความสำคัญต่อการเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพผู้มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการดำรงชีวิตประจำวัน

สถาบันราชานุกูลเป็นศูนย์กลางความเชี่ยวชาญระดับสูงด้านบริการเพื่อเด็กบกพร่องทางสติปัญญา ส่งเสริมบทบาทของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานด้านพัฒนาสติปัญญา รวมถึงการส่งเสริมป้องกัน เริ่มตั้งแต่การตั้งครรภ์ไปจนถึงวัยเรียน ตามสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 0-5 ปี ในรอบ 15 ปีที่ผ่านมา พบว่า 1 ใน 3 ของเด็กเล็กในประเทศมีพัฒนาการล่าช้า ซึ่งถือว่ามีจำนวนที่สูงมาก โดยพบว่ามีพัฒนาการทางภาษาล่าช้า ถึง 20% ตามด้วยพัฒนาการทางปฏิภาณไหวพริบและการเข้ากับสังคม อีก 5% ซึ่งพัฒนาการทั้ง 2 ด้านจะมีผลต่อระดับสติปัญญาหรือไอคิว ทำให้เด็กกลุ่มนี้มีปัญหาการเรียนรู้ทั้งด้านการอ่าน เขียนและคิดคำนวณได้ ซึ่งหากพบเด็กกลุ่มเสี่ยง ที่มีพัฒนาการล่าช้าแล้วมีการดูแลที่ดีด้วยความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน เด็กจะมีโอกาสพัฒนาได้ใกล้เคียงกับเด็กปกติและพร้อมเข้าสู่ระบบการเรียนในระบบการศึกษาได้ ดังนั้น การเพิ่มทั้งจำนวนและขีดความสามารถของบุคลากรผู้ให้บริการในการบำบัดรักษา ฟื้นฟูที่ดีและ มีมาตรฐานจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผอ.สถาบันราชานุกูล กล่าว

ด้าน Ms Chieko Kajisawa ผู้บริหาร JICA กล่าวว่า JICA และ Kumamoto University มีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของสถาบันราชานุกูลและประเทศไทย จึงได้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่บุคลากรผู้ให้บริการ จำนวน 68 ราย ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาบุคลากรในการจัดบริการเพื่อนำมาปรับใช้กับผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย โดยมีโปรแกรมการอบรมจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกของญี่ปุ่น เช่น Tokyo University of Social Welfare, Kumamoto University Hospital เป็นต้น ด้วยความคาดหวังว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาในประเทศไทยได้ไม่น้อยกว่า 3,000 ราย อีกทั้งยังคาดหวังการขยายผลเผยแพร่ความรู้สู่หน่วยบริการอื่นๆต่อไป

 

2 resize

 

3 resize

 

4 resize

 

5 resize

 

6 resize

 

7 resize

 

8 resize

 

9 resize

 

10 resize

 

11 resize12 resize13 resize14 resize15 resize18 resize19 resize

20 resize

 

 

157

 

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 – 11.00 น. กลุ่มบริการ สถาบันราชานุกูล จัดการอบรม ดนตรีบำบัด เพื่อเสริมสร้างศักยภาพแก่ผู้ปกครอง และบุคลากร ในการดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ณ ห้องประชุมวิชาการชิน โสภณพนิช อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 สถาบันราชานุกูล  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เสาวนีย์ สังฆโสภณ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีบำบัด ที่มาให้ความรู้และสาธิตการใช้เครื่องดนตรีอย่างง่ายที่ทำจากวัสดุเหลือใช้ อาทิ ขวดน้ำใส่ทราย ถุงพลาสติก หรือ ของเล่นสำหรับเด็ก อาทิ กีต้าร์ เปียโน ที่สามารถนำมาใช้ในการบำบัด ฟื้นฟู ส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ตลอดจนประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยมีผู้ปกครอง บุคลากร และผู้สนใจเข้ารับการอบรมจำนวน 200 คน เต็มเปี่ยมไปด้วยบรรยากาศแห่งความสุขและความอบอุ่น

19

 

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จังหวัดชลบุรี ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดระยอง สาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง โรงพยาบาลบ้านฉาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคีเครือข่ายจัดโครงการ รักได้แต่ให้ปลอดภัย ในวันวาเลนไทน์“Safety Valentine Safety Sex” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เพื่อให้ภาคีเครือข่ายจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสร้างระบบเฝ้าระวังเพื่อนำไปสู่การสร้างวัคซีนชีวิตให้วัยรุ่น เยาวชน มีทักษะในการดูแลตนเอง สามารถลดอัตราการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยการรณรงค์ครั้งนี้มีกิจกรรม เดินรณรงค์ จัดนิทรรศการ การแสดง การประกวดเรื่องเล่ากิจกรรมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ การสอนเพศศึกษารอบด้าน และการตรวจเลือดคัดกรองสุขภาพ ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับเกียรติ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้ 

Untitled 1

          ศูนย์พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิต โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดอบรมพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 สำหรับเครือข่ายนอกกระทรวงสาธารณสุข และทีมช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภาวะวิกฤต เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมี นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างการอบรมฟื้นฟูศักยภาพทีม MCATT เกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านกฎหมายสุขภาพจิต และประชุมเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อน พรบ.สุขภาพจิต เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความมั่นใจ ในการดำเนินงานขับเคลื่อน พรบ.สุขภาพจิต เพื่อการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยจิตเวช รวมทั้งสามารถติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภาวะวิกฤตกลุ่มเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และเพิ่ม                       การเข้าถึงบริการได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง กลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรม ประกอบด้วย บุคลากรทั้งในกระทรวงสาธารณสุขและนอกกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต ในสสจ./รพศ./รพท./รพช. คณะอนุกรรมการ พรบ.จังหวัด สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และทีม EMS (กู้ชีพ)

การอบรม Reminiscence

141

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ร่วมกับศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดการอบรม Reminiscence แก่พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์                  เมื่อวันที่ 20 – 22 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเทคนิคและวิธีการบำบัดผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าด้วยการระลึกความหลังที่เป็นสุข (Reminiscence therapy) ซึ่งเป็นการบำบัดทางจิตใจรูปแบบหนึ่งที่มีหลักฐานยืนยันถึงประสิทธิผลในการรักษาโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ โดยมุ่งเน้นไปที่ความทรงจำที่ดีและมีความหมายต่ออารมณ์ ความคิดและความรู้สึกในอดตีและต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ช่วยให้อาการของโรคซึมเศร้าลดลง เพิ่มความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง เพิ่มความพึงพอใจในชีวิต                และเพิ่มความผาสุกในชีวิต จนทำให้ผู้ป่วยสามารถปรับตัวได้ดีขึ้น

 

โครงการอบรมให้ความรู้เทคนิคการบำบัดผู้ป่วยจิตเภทที่มีปัญหาร่วมจากการใช้สารเสพติด

 

142

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ร่วมกับ คณะกรรมการ CLT โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์                    จัดโครงการอบรมให้ความรู้เทคนิคการบำบัดผู้ป่วยจิตเภทที่มีปัญหาร่วมจากการใช้สารเสพติด แก่ทีม                     สหวิชาชีพที่ให้บริการดูแลผู้ป่วย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 60 โดยรุ่นที่ 1 วันที่ 25-26 มกราคม 2559 และรุ่นที่ 2 วันที่ 27-28 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ การอบรมประกอบด้วยการบรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติ และการอภิปราย เพื่อให้ทีมสหวิชาชีพมีความรู้และทักษะที่จำเป็น เหมาะสมในการบำบัดผู้ป่วยจิตเภทที่มีปัญหาร่วมจากการใช้สารเสพติด

 

รพ.พระศรีฯ เปิดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 9

 

1423

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ร่วมกับ กลุ่มภารกิจบริการทางการพยาบาลจิตเวช โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 9                   เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 50 ปีพระศรีฯ โดยมี นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธาน

          การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 พฤษภาคม ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีการฝึกปฏิบัติทั้งในโรงพยาบาลจิตเวชและในชุมชน รวมทั้งการศึกษาดูงานนอกสถานที่ มีระยะเวลาการฝึกอบรม 4 เดือน เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลให้มีความรู้และทักษะเฉพาะทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช มีความพร้อม มีสมรรถนะ และเกิดการประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายพยาบาลจิตเวชในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับอันจะนำไปสู่การให้บริการพยาบาลที่มีคุณภาพต่อไป ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นพยาบาลวิชาชีพในสังกัดกรมสุขภาพจิต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่สนใจ รวมทั้งสิ้น 30 คน

 

รพ.พระศรีฯ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

 

 1425

 

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมกับเทศบาลนครอุบลราชธานี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 ณ สนามทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี กิจกรรมภายในงานมีการแสดงนิทรรศการส่งเสริมสุขภาพจิต “การเสริมสร้างและพัฒนา IQ เด็กวัยเรียน” พูดคุยแลกเปลี่ยนการส่งเสริม EQ IQ เด็กกับผู้ปกครอง แนะนำการส่งเสริมพัฒนาการและสติปัญญาเด็กวัยเรียน วาดภาพ ระบายสี ลากเส้นตามจุดประ เล่นเกมส์ภาษาอังกฤษ บวกลบเลขอย่างง่าย แจกขนมของที่ระลึกแก่ผู้มาร่วมกิจกรรม แจกเอกสาร แผ่นพับความรู้ เช่น การพัฒนา EQ IQ การเตรียมความพร้อมสู่คณิตศาสตร์ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กเล็ก เด็กวัยเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

1411

 

วันที่ 27-28 มกราคม 2559 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สถาบันราชานุกูล ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) จัดการอบรมหลักสูตร การจัดบริการให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาสำหรับนักกายภาพบำบัดและผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดจากประเทศบังกลาเทศ (Interventions and   Services for Children with Intellectual Disability) จำนวน 28 ราย

            การอบรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการให้บริการเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาในแต่ละวิชาชีพ อาทิ การดูแลช่วยเหลือเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาในการทำกิจวัตรประจำวัน การดูแลช่วยเหลือเด็กออทิสติกด้วยโปรแกรมการสื่อสารด้วยภาพ การใช้ศิลปะในการช่วยเหลือเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำไปพัฒนาด้านการให้บริการแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาที่ประเทศบังกลาเทศต่อไป

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก