เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

1027

 

               โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดความรู้ ชม โชว์ แชร์ ช็อป ผลงานการดูแลผู้ป่วย ในวันที่  27  มกราคม 2559  ณ  ห้องประชุมชั้น  5  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

ชุมชนต้นแบบเพื่อการฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน

 

1029

 

                 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ได้จัดอบรมการถอดบทเรียน ชุมชนต้นแบบเพื่อการฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน “คลองหินรักษ์จิต” ในวันที่  6  มกราคม  2559  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

 

ต้อนรับคณะบุคลากรจากสภาเด็กและเยาวชน

 

1031

 

          โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ให้การต้อนรับคณะบุคลากรจากสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางนบ เข้าศึกษาดูงานในโครงการ “ เยาวชนไทย รู้เท่าทัน ภัยยาเสพติด ” และเข้าเยี่ยมผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโรคจิตเกี่ยวเนื่องจากการเสพติดยาเสพติด  ในวันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๙  ณ  ห้องประชุมชั้น ๓/๑ อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

จัดโครงการพัฒนาระบบบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

 

1033

 

                   โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ได้จัดโครงการพัฒนาระบบบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น - รุนแรง – ยุ่งยาก - ซับซ้อน กิจกรรมที่ 3.2 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น - รุนแรง – ยุ่งยาก - ซับซ้อน  ในวันที่  19  มกราคม  2559  ณ  โรงแรมร้อยเกาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

การพัฒนานวัตกรรมและโปรแกรมการฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช

 

1034

 

                 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมและโปรแกรมการฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลและในชุมชนโรงพยาบาลสวนสราญรมย์จ.สุราษฎร์ธานี “การพัฒนานวัตกรรมและโปรแกรมการฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช โดย รศ.ดร.จินตนา  ยูนิพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย นายกสมาคมพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงประเทศไทย เป็นวิทยากร  ในวันที่  21  มกราคม  2559 ณ  ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร สราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

ต้อนรับคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตจิตเวชและยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 11          

 

1036

 

โรงพยาบาลให้การต้อนรับคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตจิตเวชและยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 11 ในวันที่  27  มกราคม 2559  ณ  ห้องประชุมชั้น 3/1 อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก