เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

ร้านอาหาร KOUEN SUSHI BAR
มอบสิทธิพิเศษแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา

            วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. – 11.00 น. คุณธีรพัฒน์ เลิศสิริประภา เจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่น Kouen Sushi Bar สาขาศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน มอบสิทธิพิเศษให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาสถาบัน ราชานุกูลที่มีอายุระหว่าง 6-15 ปี และบุคคลที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาจากสมาคมเพื่อคนพิการทางสติ ปัญญาแห่งประเทศไทย อิ่มอร่อยกับมื้ออาหารกลางวันในสไตล์ญี่ปุ่น สนุกสนานกับกิจกรรมประดิษฐ์ลูกโป่งหรรษา และมอบของที่ระลึกให้กับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้

         กิจกรรมนี้เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆได้เปิดโลกทัศน์พร้อมๆกับการเรียนรู้ ทักษะทางสังคมและการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันอีกทั้งยังได้รับความ เพลิดเพลินสนุกสนานจากกิจกรรมอีกด้วย สถาบันราชา นุกูล ขอเป็นตัวแทนเด็กๆขอบคุณร้านอาหารญี่ปุ่น Kouen Sushi Bar ผู้ใหญ่ใจดีสำหรับกิจกรรมดีๆในครั้งนี้นะคะ

T----- KOUEN ---a 1T----- KOUEN ---a 2T----- KOUEN ---a 3T----- KOUEN ---a 4T----- KOUEN ---a 5T----- KOUEN ---a 6T----- KOUEN ---a 7T----- KOUEN ---a 8T----- KOUEN ---a 9T----- KOUEN ---a 10T----- KOUEN ---a 11T----- KOUEN ---a 12

1

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 15.30 น. สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานแฟชั่นโชว์ The Face of Down กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันดาวน์ซินโดรมโลก ประจำปี 2559 ณ ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน มีพิธีเปิดโดยนายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวรายงานการจัดงานโดยนายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ภายในงานจัดให้มีการแสดงแฟชั่นโชว์ The Face of Down โดยบุคคลกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม ร่วมกับ ดารา นักแสดง พิธีกร อาทิ ตูมตาม The Star , คาลิสา The Face , เมทัล , บีม ศรัณยู , ชาช่า ทามาดะ , นิธินาฏ ราชนิยม ฯลฯ

          การจัดกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความสามารถและศักยภาพของบุคคลกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรมให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนว่าบุคคลกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรมสามารถพัฒนาได้เพียงแต่ต้องให้โอกาสและเวลาในการเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะต่างๆ ตามความถนัด พร้อมกับกำลังใจจากคนในครอบครัวและสังคม ซึ่งจะทำให้บุคคลกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรมสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ มีรายได้ สามารถเลี้ยงดูตนเองได้โดยไม่เป็นภาระของสังคม

 

2345678910

 

 

 

 

 

11

 

นายแพทย์พงษ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันไบโพลาร์โลก ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น นิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคอารมณ์ 2 ขั้ว บริการให้คำปรึกษาโดยนักจิตวิทยา การแสดงดนตรีสดจากชมรมเพื่อนไบโพลาร์ การออกร้านจำหน่ายสินค้าสุขภาพ รวมถึงการเสวนา หัวข้อเรื่อง “เรียนรู้ ใส่ใจ อยู่ร่วมได้กับไบโพลาร์ได้รับเกียรติจากคุณทราย เจริญปุระ ดารานักแสดงชื่อดัง ดีเจเคนโด้และครอบครัว ร่วมพูดคุยประสบการณ์ตรงและให้ความรู้ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

14

           โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ เข้าร่วมรับประกาศนียบัตร ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล (Re-Accreditation ครั้งที่ 2) จากรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลเน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมคุณภาพ และการบริหารองค์กรในงาน HA Forum ครั้งที่ 17  “คุณภาพในทุกลมหายใจ” ณ ศูนย์ประชุม อิมแพ็คฟอรรั่ม เมืองทองธานีเมื่อ วันที่ 8 -11 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา

 

1617

รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเพื่อสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยในพื้นที่ชายแดนใต้ ปี 2559

             รงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง สำหรับผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต จากจังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา เพื่อสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิต ของคนไทยในพื้นที่ชายแดนใต้ ปี 2559 ในฐานะ หน่วยงานด้านวิชาการ รับผิดชอบการดูแลประชากรและเครือข่ายใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง มีวิสัยทัศน์องค์กรเป็นเลิศด้านวิกฤตสุขภาพจิตจากภัยพิบัติของประเทศและพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตในเขตบริการสุขภาพที่ 12 ซึ่งส่วนหนึ่งมีการสร้าง นวัตกรรม งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและเล็งเห็นความจำเป็นของการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดแผนการดูแลเยียวยาจิตใจ รวมถึงป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชนพื้นที่ โดยร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 และกลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต   เพื่อศึกษาความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโรคจิตเวชของคนไทยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา  เพื่อเป็นแนวทางนำไปสู่การประยุกต์ใช้ ในการกำหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาสุขภาพจิตทั้งในงานด้านส่งเสริมสุขภาพจิต การป้องกัน และวางแผนช่วยเหลือต่อไป

           ในการจัดประชุมโครงการนี้แบ่งการจัดเป็น 3 ครั้ง

             ครั้งที่ 1   วันที่ 10 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา สำหรับผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตจังหวัด ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จำนวน 30 คน

             ครั้งที่ 2   วันที่ 11 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สำหรับผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต จังหวัดสงขลา จำนวน 15 คน

             ครั้งที่ 3   วันที่ 12 มีนาคม 2559 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน 15 คน

 

18

 

 

1

 

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 เวลา 08.30—14.00 น. สถาบันราชานุกูล ร่วมกับ สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย จัดงานวันดาวน์ซินโดรมโลก สถาบันราชานุกูล ประจำปี 2559 “ดาวน์ดวงนี้ที่สร้างได้” ณ ห้องประชุมวิชาการชิน โสภณพนิช อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจถึงศักยภาพและความสำเร็จของบุคคลกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม

          ภายในงานจัดให้มีการรับชมวิดีทัศน์ “กำลังใจจากดาวน์ดวงน้อย” และแถลงข่าว

“วันดาวน์ซินโดรมโลก สถาบันราชานุกูล ประจำปี 2559” โดย นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต , แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล , คุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

          การแสดงความสามารถของเด็กกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม การบรรเลงเพลงไทยด้วยเครื่องดนตรีขิม 5 เพลง โดยน้องช่อแก้ว ด.ญ.ชนิตา ธรรมธัชพิมล การร้องเพลง แพ้ใจ โดย น้องเสือ นายฉายวิชญ์ สุจริตกุล ลีลาประกอบเพลงโดย น.ส.กรรทิชา ชะนะภัย , นายกีรพัฒน์ บู่ทอง และ นายณัฐวุฒิ พานิพัตร เด็กกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรมที่กำลังฟื้นฟูสมรรถภาพทางการศึกษา กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล ฝึกซ้อมลีลาประกอบเพลง โดย อาจารย์ภานินี     อึ่งปั้น นักวิชาการศึกษาพิเศษชำนาญการ การเดินแฟชั่นโชว์ ชุด The Face of Down โดย สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

          พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ และบุคคลผู้มีความสามารถดีเด่น

ประกาศเกียรติคุณ สถาบันการศึกษาที่มีความมุ่งมั่นสนับสนุนด้านการศึกษาแก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ได้แก่
1. โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
   2. โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) 3. ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร

ประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการที่มีความมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมเพื่อผู้ที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ได้แก่
บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด หรือที่รู้จักกันในนาม
A day   ผู้สร้างภาพยนตร์ เรื่อง The down
เป็นคนธรรมดามันง่ายไป

ประกาศเกียรติคุณ ผู้ที่มีความสามารถดีเด่น และอุทิศตนเพื่อกิจกรรมรณรงค์สร้างทัศนคติอันดีต่อกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรมให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ได้แก่ 1.นายฉายวิชญ์ สุจริตกุล 2. เด็กหญิงชนิตา ธรรมธัชพิมล

          พิธีเปิดคลินิกดาวน์ ให้บริการตรวจวินิจฉัย บำบัด รักษาเด็กกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรมอย่างครอบคลุมตั้งแต่แรกคลอดถึง 18 ปี โดยกุมารแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก ให้บริการ ณ งานพยาบาลผู้ป่วยนอก อาคารผู้ป่วยนอก 1 ทุกวันพุธ เวลา 13.00—16.00 น.

          บูธกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ กิน เล่น เต้น วาด , บูธให้คำปรึกษาเรื่องสิทธิคนพิการ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการจ้างงานผู้ที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา โดย กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ , บูธให้ความรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนร่วมในโรงเรียนโดยโรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) , บูธแนะนำการกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวแบบรีเฟล็กซ์ด้วยเทคนิควอยตา โดย งานกายภาพบำบัด บูธกลุ่มปาฏิหาริย์แห่งรักดาวน์ซินโดรม และนิทรรศการ ก้าวไปพร้อมกันกับดาวน์ซินโดรม ปิดท้ายด้วยการรับชมภาพยนตร์ เดอะดาวน์ เป็นคนธรรมดามันง่ายไป โดยมีผู้ปกครองและเด็กกลุ่มอาการดาวน์ พร้อมด้วยเครือข่ายเข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้น 287 ราย

 

2

 

3

 

6

 

7

 

8

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

 

 

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก