เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

1540534167989

สถาบันกัลยาราชนครินทร์ ขอโอกาส ขอที่ยืน คืนคุณค่า ผู้ป่วยจิตเวช

ประชาชนมีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเพิ่มขึ้น กำลังต้องการการช่วยเหลือดูแลจิตใจ พื้นที่สถานพยาบาลที่เป็นมิตร มีพื้นที่และสิ่งแวดล้อมที่โล่ง สบาย สงบ สวยงาม ปลอดภัย จะช่วยบำบัดด้านจิตใจ หากสถานพยาบาลและสังคมร่วมมือ จัดพื้นที่ดังกล่าวเท่ากับให้โอกาสผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชให้ได้รับบริการอย่างเท่าเทียมในสังคม และเพียงสละด้วยการกดแชร์ และสละทรัพย์เพียงเล็กน้อยสนับสนุนการสร้างอาคารและกิจกรรมผู้ป่วยก็เท่ากับได้ให้ที่ยืนแก่ผู้ที่ด้อยโอกาส 

          สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  เป็นสถาบันวิชาการด้านนิติ-สุขภาพจิตแห่งเดียวในประเทศไทย  เดิมชื่อโรงพยาบาลนิติจิตเวช ให้บริการมา 48 ปี  เปิดครั้งแรกเมื่อวันที่  24 กันยายน ปี 2514  เพื่อตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยจิตเวชที่ก่อคดี  โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ศาล ส่งผู้ต้องขังมาตรวจวินิจฉัย  บำบัดรักษา  รวมถึงตรวจประเมินและดูแลผู้ต้องขังที่ถูกพิพากษาประหารชีวิต  ตั้งอยู่เลขที่  23 หมู่ 8  ถนนพุทธมณฑลสาย 4  แขวงและเขตทวีวัฒนา กทม. บนเนื้อที่ 50 ไร่ ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ ไม่ไกลจากพุทธมณฑล  ในระยะแรกดูแลเฉพาะผู้ป่วยจิตเวชที่มีคดี  มีบทบาทหน้าที่สำคัญในฐานะพยานผู้เชี่ยวชาญที่ผดุงความยุติธรรมให้แก่ผู้ป่วยจิตเวช  มีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง  เป็นสถานที่ศึกษาดูงานทั้งระบบสาธารณสุขและระบบยุติธรรม   เมื่อปัญหาสุขภาพจิตเพิ่มขึ้น ต้องเปิดบริการผู้ป่วยจิตเวชที่ไม่มีคดีด้วยตามนโยบาย  แต่ชื่อของโรงพยาบาลเป็นตราบาปที่ประชาชนไม่กล้าเข้ามารับการรักษา กรมสุขภาพจิตจึงขอประทานนามใหม่เพื่อลดความวิตกกังวลและเอื้อต่อการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตของประชาชน   ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประทานนามให้ใหม่เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2545 ว่า  “สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์” และปรับบทบาทเป็นสถาบันวิชาการที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาด้านวิชาการ  การวิจัย นวัตกรรม  พัฒนาเทคโนโลยี  การตรวจวินิจฉัย  การบำบัดรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตใจผู้ป่วยจิตเวชที่มีคดีเป็นลำดับแรก  ด้วยทีมสหวิชาชีพ (จิตแพทย์ พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักกิจกรรมบำบัด)  ที่มีความรู้ สมรรถนะ และประสบการณ์เฉพาะทาง  ปัจจุบันเป็นองค์กรที่ให้บริการตามมาตรฐานคุณภาพการดูแลผู้ป่วยและสร้างเสริมสุขภาพ  ได้รับการรับรองครั้งที่ 4 จากสถาบันพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล  และมาตรฐาน ISO 9001 และ 27001  ได้รับรางวัลการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  และรางวัลบริการเลิศรัฐดีเด่น เรื่องการพัฒนาระบบสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำ บริบทและปัญหาของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปมาก  ในปี พ.ศ. 2560  คณะผู้บริหารทบทวนบทบาทงานด้านนิติจิตเวช (forensic psychiatry) พบว่ายังไม่ครอบคลุมปัญหาที่เกิดขึ้น  จึงปรับขอบเขตการทำงานเป็น “นิติสุขภาพจิต”  (forensic mental health)  เพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันการเกิดปัญหา  มุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านนิติสุขภาพจิต  พัฒนาความรู้ เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับทิศทางการแก้ไขปัญหา  เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านนิติสุขภาพจิต  เพื่อให้บุคลากรด้านสุขภาพ ด้านยุติธรรมเรียนรู้ และนำไปดูแลผู้ป่วย  โดยมีวิสัยทัศน์คือเป็นองค์กรหลักด้านนิติสุขภาพจิต ที่รวมพลังสังคมเพื่อผู้ป่วย ครอบครัว และสังคมปลอดภัย       

           นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กล่าวถึงผู้ป่วยจิตเวชว่าผู้ป่วยที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญใจมีจำนวนน้อย  เป็นผู้ที่ขาดโอกาสเพราะถูกสังคมปฏิเสธ  เพราะสังคมไม่เข้าใจ  ถูกตีตราว่าเป็นคนไม่ดี  ความจริงแล้วปัญหาสุขภาพจิต และโรคทางจิตเวชสามารถรักษาได้ จากการติดตามดูแลผู้ป่วยหลังจากที่บำบัดรักษา ฟื้นฟู  และกลับไปอยู่ในชุมชนพบว่าผู้ป่วยหายและกลับไปใช้ชีวิต  สร้างคุณค่าให้ตนเองและชุมชนได้มากมาย  ครอบครัว ชุมชน  มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการหายและการดำรงชีวิตของพวกเขาเหล่านั้น   การได้รับรักษาต่อเนื่อง  และการสนับสนุน และดูแลที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาก็ลดปัญหาได้  เพียงขอพื้นที่ให้พวกเขามีโอกาสกลับไปยืนอยู่โดยไม่โดดเดี่ยว

  ขณะนี้ปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนเพิ่มขึ้นมาก ปี 2561 มีผู้ป่วยใน วันละเกือบ 200 คน มีเตียงผู้ป่วยเพียง 185  เตียง แต่มีผู้ป่วยที่ต้องรับไว้รักษาล้นตึกต้องอยู่อย่างแออัด  ผู้ป่วยนอก จำนวน  6.5 หมื่นกว่าคน  เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ  17.4  เฉลี่ยวันละเกือบ 300 คน  เป็นโรคจิตเภทมากที่สุดร้อยละ 24   โรคจิตจากสารเสพติดรองลงมา ร้อยละ 7.6  โรคอารมณ์แปรปรวนร้อยละ 3 โรคซึมเศร้าร้อยละ 2.5  ผู้ป่วยกลุ่มวัยที่ต้องการการบำบัดรักษาเพิ่มขึ้นเท่าตัว เช่นเด็ก วัยรุ่น และผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาทางจิตเวช  แต่โครงสร้างและอาคารผู้ป่วยเก่า และชำรุดทรุดโทรมมาก อาคารผู้ป่วยนอกเป็นอาคารที่สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 มีการต่อเติมซ่อมแซม  แต่มีข้อจำกัดเรื่องโครงสร้างจึงซ่อมได้ไม่มาก  และขาดงบประมาณในการปรับสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยาได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  โครงสร้างอาคารผู้ป่วยนอกหลังเดิมรองรับผู้ป่วยได้เพียงวันละ 70-80 คนต่อวัน  แต่ปัจจุบันผู้ป่วยจาก 7 เขต ปริมณฑลกรุงเทพมหานคร  และ 8 จังหวัดได้แก่นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี เพิ่มขึ้นเป็นวันละเกือบ 300 คน  สถานที่จึงคับแคบมาก   ผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชต้องการพื้นที่เป็นสัดส่วนเฉพาะที่ออกแบบเพื่อการเยียวยาจิตใจ  บำบัดรักษาทางจิต  ฟื้นฟูจิตใจ  การให้การปรึกษาทั้งรายกลุ่มและบุคคล  

จึงมีความจำเป็นต้องหางบประมาณเพื่อปรับปรุงอาคารหลังเก่า  สร้างอาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่  จัดซื้ออุปกรณ์  เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต  และจัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์ที่จำเป็นที่เอื้อต่อการบำบัดรักษาด้านจิตใจ  ปรับสิ่งแวดล้อมที่ผ่อนคลาย  และการบริการผู้ป่วยจิตเวช ให้มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เช่นเดียวบุคคลทั่วไป  

นายแพทย์ศรุตพันธุ์  เปิดเผยอีกว่า 6 ปี ที่ผ่านมาสามารถเรียกเก็บค่าบริการได้เพียงบางส่วนเนื่องจากผู้ป่วยจิตเวชฐานะยากจน  ไม่มีรายได้และเป็นผู้ป่วยเร่ร่อน  ทำให้สถาบัน ฯ ไม่สามารถเรียกเก็บได้ (หนี้สูญ) ปีละ 10-32 ล้านบาท จึงขอเรียนเชิญชวนท่านที่มีจิตใจเมตตา และมีความปรารถนาที่จะสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่ ด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคมให้มีพื้นที่รับบริการที่ดี เท่ากับให้ที่ยืนอย่างเท่าเทียมในสังคม ท่านสามารถร่วมบริจาคได้โดยโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 479-0-12282-4  ชื่อบัญชี “เงินบริจาคของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์” และการเข้าไปกดแชร์ได้ที่  facebook เติมสบายพลัส   เพียงกดแชร์ 1 ครั้ง  เท่ากับท่านได้บริจาค  1 บาท  เพื่อคืนคุณค่า ให้ผู้ป่วยจิตมีชีวิตที่ดีขึ้น  

                                                                                                ****26 ตุลาคม 2561

 

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก