เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

1551429233625

กรมสุขภาพจิตรวมพลังภาคีเครือข่าย สร้างเส้นทางการคืนสู่สุขภาวะส่วนบุคคลของโรคจิตเวช

วันนี้ (1 มีนาคม 2562) นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต มอบหมายให้นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร         รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ “Psychosocial Network Conference 2019, A Journey of Recovery : From Stuck to Star จากหลุมดำ...สู่แสงดาว” ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารราชสาทิส สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา งานประชุมนี้ จัดขึ้นโดยการประสานพลังความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายจิตสังคม ได้แก่ สมาคมสายใยครอบครัว สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โรงพยาบาลศรีธัญญา สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ สมาคมเสริมสร้างชีวิต สมาคมสมาพันธ์ผู้ดูแลไทย และชมรมกลุ่มตะวันใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ป่วยหรือผู้มีประสบการณ์ตรงกับโรคจิตเวช ครอบครัวผู้มีประสบการณ์ตรงกับโรคจิตเวช บุคลากรวิชาชีพ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ รวม 300 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคจิตเวชและเส้นทางการคืนสู่สุขภาวะส่วนบุคคล (Personal Recovery) สนับสนุนให้ผู้มีประสบการณ์ตรงกับโรคจิตเวชเข้าถึงระบบบริการสุขภาพจิตที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งเป็นการขับเคลื่อนระบบบริการที่เป็นภาคีเครือข่ายทางจิตสังคม

นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การคืนสู่สุขภาวะส่วนบุคคล (Personal Recovery)           เป็นแนวทางการรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชที่ต่างไปจากการคืนสู่สุขภาวะทางคลินิก ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นรักษาอาการทางคลินิกอย่างเดียว ปรับเปลี่ยนเป็นการฟื้นฟูโดยรอบด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ โดยเน้นให้ผู้ป่วยเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ลงมือทำ และรับผิดชอบในชีวิตของตัวเอง ใช้ชีวิตในชุมชนที่ตนเลือกได้อย่างมีความหมาย และมีความสุข สนับสนุนให้เกิดกระแสการยอมรับผู้เจ็บป่วยทางจิตเวชในสังคมมากขึ้น เกิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับผู้ป่วยจิตเวช ตลอดจนยังเป็นโอกาสที่จะเผยแพร่แนวคิดการคืนสู่สุขภาวะ และผลลัพธ์การบริการด้วยแนวคิดการคืนสู่สุขภาวะ โดยยึดแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือด้านการดูแลสุขภาพจิต จะช่วยสร้างความเข้าใจและไว้วางใจระหว่างผู้ปฏิบัติในทุกเครือข่าย รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชนในการนำแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างกว้างขวาง 

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ภายในงานจะมีการเปิดตัวศูนย์บริการคนพิการทางจิตสายใยครอบครัว    สังกัดสมาคมสายใยครอบครัว ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาสุขภาวะหรือศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ มีหน้าที่จัดกิจกรรมหลักสูตรพัฒนาสุขภาวะให้กับผู้ป่วยจิตเวช เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน อาทิ ศิลปะบำบัด การสื่อสาร ทักษะชีวิต การสร้างสุข เกษตรสิ่งแวดล้อม ดนตรีการขับร้อง สิทธิและการเป็นพลเมือง เป็นต้น โดยศูนย์นี้ตั้งขึ้นตามพรบ.ส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ แก้ไขพ.ศ.2556 มีการให้บริการ     3 กลุ่มเป้าหมาย คือ 1. คนพิการทางจิต 2. ผู้มีแนวโน้มจะพิการ และ 3. ผู้ดูแลคนพิการ หลักการที่ใช้ในการทำงาน คือ 1. หลักสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติโดยเฉพาะอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 2. การดำรงชีวิตอิสระ และ 3. บริการแบบเน้นสุขภาวะ รวมทั้งยังมีการบรรยายวิชาการที่น่าสนใจ หัวข้อ “การคืนสู่สุขภาวะส่วนบุคคล” โดย แพทย์หญิงสมรัก ชูวานิชวงศ์ จิตแพทย์โรงพยาบาล      ศรีธัญญา “การขับเคลื่อนระบบบริการที่เป็นภาคีเครือข่าย” โดย แพทย์หญิงปัทมา ศิริเวช จิตแพทย์สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และช่วงแบ่งปันประสบการณ์ชีวิต Recovery Story จากหลุมดำแห่งความเจ็บป่วยสู่การพึ่งพาตนเองได้โดยผู้ที่กำลังอยู่ในเส้นทางการคืนสู่สุขภาวะจากโรคจิตเวชจาก 6 ภาคีเครือข่าย ฯลฯ

                                                     ********************************                                                1 มีนาคม 2562

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก