เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

pdf กรมสุขภาพจิตประชาสัมพันธ์การรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

By 45 ดาวน์โหลด

ทั้งนี้สามารถยื่นเอกสาร ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไปกองสุขภาพจิตสังคม อาคาร 3 ชั้น 5 กรมสุขภาพจิต ประกอบด้วยเอกสารดังนี้

             1.แบบหนังสือขอโอน

             2.สำเนาหลักฐานการศึกษา

             3.สำเนาทะเบียนบ้าน

             4.สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ

             5.สำเนาประวัติการรับราชการ

หรือ โทร 0 2590 8570