กองสุขภาพจิตสังคมตามกฏกระทรวงสาธารณสุข

28 ธันวาคม 2552

กองสุขภาพจิตสังคม ตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตของประชาชนและของสังคม

2. ส่งเสริม เผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนด้านพฤติกรรมสุขภาพจิต

3. พัฒนาสื่อและระบบการให้บริการข้อมูลด้านสุขภาพจิต

4. ค้นคว้าและพัฒนามาตรการ กระบวนการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมในทางสังคมจิตวิทยา เพื่อการส่งเสริมและป้องกันปัญหาพฤติกรรมสุขภาพจิตของประชาชนและของสังคม

5. สนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตของประชาชนและของสังคม

6. ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของกรม เผยแพร่กิจกรรมความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของกรม

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย