เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

อาคาร 3 ชั้น 2 กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เวลาติดต่อ 8.30 ถึง 16.30น. โทร : 02-590-8170

 001 2559

 

002 2559

003 2559

 

005 2559

 

mindmap 2559

 

 

กองสุขภาพจิตสังคมตามกฏกระทรวงสาธารณสุข

28 ธันวาคม 2552

กองสุขภาพจิตสังคม ตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตของประชาชนและของสังคม

2. ส่งเสริม เผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนด้านพฤติกรรมสุขภาพจิต

3. พัฒนาสื่อและระบบการให้บริการข้อมูลด้านสุขภาพจิต

4. ค้นคว้าและพัฒนามาตรการ กระบวนการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมในทางสังคมจิตวิทยา เพื่อการส่งเสริมและป้องกันปัญหาพฤติกรรมสุขภาพจิตของประชาชนและของสังคม

5. สนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตของประชาชนและของสังคม

6. ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของกรม เผยแพร่กิจกรรมความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของกรม

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก