เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

World peace

          “21 กันยา วันสันติภาพสากล : THE INTERNATIONAL DAY OF PEACE”
ขอให้ประชาชนทุกประเทศ หยุดใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน

          วันที่ 21 กันยายนของทุกปี องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันสันติภาพสากล ประชาชนในแต่ละประเทศทั่วโลกจะร่วมรำลึก และรณรงค์เพื่อให้เกิดความตระหนัก ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสันติภาพทั่วโลก ถูกกำหนดขึ้นให้เป็นวันสันติภาพโลก (World Peace Day) หรือ International Day of Piece 21 September เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและงดใช้ความรุนแรง หยุดทำสงคราม และร่วมมือกันสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นทั่วโลก
          โดยประเด็นในการสื่อสาร วันที่ 21 กันยา 2559  วันสันติภาพสากล ขอให้ประชาชนทุกประเทศ  หยุดใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับ สาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดความรุนแรง ซึ่งเกิดจากค่านิยมและเจตคติ ครอบครัว สภาวะเศรษฐกิจ สื่อ การศึกษา และผลกระทบของความรุนแรงที่เกิดต่อเด็กและสตรี ตลอดจนแหล่งช่วยเหลือ

          สาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดความรุนแรง
1. ค่านิยมและเจตคติ
- ความไม่เท่าเทียมระหว่างหญิง ชาย
- ให้ความสำคัญและคาดหวังเพศชายในฐานะผู้นำ ผู้ตัดสินใจ ผู้สืบทอดเชื้อสายทางครอบครัว
- สังคมมีแนวโน้มจะประมาณผู้หญิงและเด็กว่าเป็นผู้สร้างเงื่อนไขให้เกิดความรุนแรง
- เชื่อว่าความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัวความรุนแรงทางเพศเกิดขึ้นเพราะผู้หญิงเป็นฝ่ายผิดหรือสมยอมเอง
2. ครอบครัว
- ไม่พร้อมที่จะมีครอบครัว
- การนอกใจคู่สมรส การดื่มสุรา การติดการพนัน การไม่ช่วยแบ่งเบาภาระในครอบครัว
- ขาดความรู้การเตรียมตัวเป็นพ่อแม่ที่ดี หน้าที่ของพ่อแม่ การเลี้ยงดูให้ความอบอุ่นแก่ลูก
- การอบรมเลี้ยงดู ขาดศีลธรรม จริยธรรม ขาดการศึกษาที่ทำให้ไม่รู้บทบาทหน้าที่ของตน
- ขาดความรู้ในการวางแผนครอบครัว ทักษะชีวิต ทักษะในการสื่อสารที่ดี
- ปัญหาทางเศรษฐกิจ เช่น ยากจน การไม่มีอาชีพ การงานที่แน่นอน และการว่างงาน
- ขาดความรู้เพศสัมพันธ์ ปัญหาทางสุขภาพกาย และสุขภาพจิต การมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ
3. สภาวะเศรษฐกิจ
- ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ
- ลักษณะนิสัยการใช้จ่ายเกินตัว
4. สื่อ
- ภาพลามกอนาจารต่าง ๆ
- สื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารในทางลบ
- สื่อขาดวิธีการนำเสนอทักษะในการสื่อสารที่ดีระหว่างบทบาทหญิงชาย
- สื่อทางอินเตอร์เน็ต มีภาพลามก และข้อมูลต่าง ๆ ก่อให้เกิดความรุ่นแรง

5. การศึกษา
- ระบบการศึกษายังไม่ให้ความสำคัญในการเรียนจริยธรรมทางเพศ การเป็นพ่อแม่ที่ดี สิทธิสตรี สิทธิเด็ก และสิทธิมนุษยชน
- การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาไม่เป็นที่ยอมรับอย่างจริงจัง
- การศึกษาของไทยยังไม่สามารถสอนให้เด็กแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยเหตุผลและสันติวิธี
6. อื่นๆ
- ปัญหาโรคเอดส์
- ปัญหาความรุนแรงและการทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทั้งในครอบครัว และสังคมมีมากขึ้น

          สาเหตุของความรุนแรงในเด็กมีอะไรบ้าง
1. ตัวเด็ก เลี้ยงยาก หงุดหงิดง่าย ร้องไห้บ่อย นอนหลับยาก กินยาก เป็นเหตุให้เกิดการลงโทษ
2. พ่อแม่ที่มีพฤติกรรมกระทำรุนแรงเด็ก มีประวัติเคยถูกกระทำรุนแรง ถูกทอดทิ้งมาก่อนในวัยเด็ก
พ่อแม่มีปัญหา บุคลิกภาพ เจ้าอารมณ์ หุนหันพลันแล่น โกรธง่าย ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ ต่อต้านสังคม พ่อแม่ที่มีการติดการพนัน ติดเหล้าหรือสารเสพติด พ่อแม่ที่คาดหวังกับเด็กเกินความสามารถ
3. เศรษฐกิจของครอบครัว ฐานะยากจนมากๆ ครอบครัวไม่สงบสุข เด็กถูกทอดทิ้ง และห่างเหินกับ
พ่อแม่ พ่อแม่มีปัญหาทางจิตใจ เด็กในสถานสงเคราะห์

         ผลกระทบของความรุนแรต่อผู้ถูกกระทำ
1. เด็กที่ถูกกระทำทารุณกรรมจะมีปัญหาสุขภาพจิต เจริญเติบโตไม่เหมาะสมกับวัย กลายเป็นผู้พิการ
ขาดสารอาหารและกลายเป็นภาระสังคม
2. เด็กที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตมีอาการหวาดผวา ไม่ไว้วางใจใคร ขาด
ความเชื่อมั่นในตนเอง เสียสุขภาพจิต มีพัฒนาการทางร่างกายช้า มีปัญหาทางการเรียน
3. เด็กที่เคยถูกทำร้าย หรือตกเป็นเหยื่อความรุนแรงจะมีพฤติกรรมก้าวร้าว เมื่อโตขึ้นจะกลายเป็น
อาชญากร หรือเป็นผู้ใช้ความรุนแรงกับผู้อื่น
4. เด็กที่ถูกล่วงเกินทางเพศบางรายจะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ และพยายามที่จะทำกับคนอื่นอย่าง
ที่ตนถูกกระทำ
5. เด็กที่เคยตกอยู่ในสถานการณ์ที่รุนแรงหรือเคยพบเห็นจะเกิดการเรียนรู้ต้นแบบการแก้ไขปัญหาด้วย
ความรุนแรง และเห็นว่าเป็นเรื่องปกติ
6. ผู้หญิงที่ถูกกระทำทารุณกรรมจะมีผลกระทบทางด้านจิตใจ สูญเสียความมั่นใจ อับอาย กลัวสังคมไม่
ยอมรับ มีความกดดัน เครียด หวาดผวา คิดว่าตนเองเป็นฝ่ายผิด ลงโทษตนเอง และที่สำคัญคิดว่าตนเองได้สูญเสียคุณค่าความเป็นมนุษย์ บางรายถึงกับมีอาการทางจิต

          แหล่งช่วยเหลือ
- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัด
- บ้านพักเด็กและครอบครัวทุกจังหวัด
- หน่วยงานสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- หน่วยงานสังกัดสำนักอัยการสูงสุด
- โรงพยาบาลที่มีศูนย์ช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงหรือศูนย์พึ่งได้

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
- ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต ได้ที่สายด่วน 1325
- สายด่วน 1300
- มูลนิธิเพื่อนหญิง 0 2513 1001 0 2513 2708
- มูลนิธิปวีณา หงส์สกุล เพื่อเด็กและสตรี 0 2577 0496-8
- มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว 0 2954 2346
- สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ 0 2929 2222 0 2566 2707
- สมคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย 0 2249 7531
- มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 0 2412 1196


ที่มา : โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก