เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

Autism article 01          โรคออทิสติกเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของสมองที่ทำให้เกิดอาการผิดปกติ 3 ด้านใหญ่ๆ ได้แก่ ด้านสังคม ด้านภาษา และเกิดพฤติกรรมซ้ำ ๆ โดยสามารถสังเกตพบได้ก่อนอายุ 3 ขวบ หากพบลักษณะที่น่าสงสัยควรเข้ารับการคัดกรองโรค เพื่อให้เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่บกพร่อง และปรับพฤติกรรมตั้งแต่อายุน้อยกว่า 1 ปีอย่างต่อเนื่อง แม้ไม่หายขาดแต่เด็กจะมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ดีขึ้น ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าโรงเรียนได้ตามวัย

 

พฤติกรรมที่น่าสงสัย...
ด้านสังคม (ไม่สบตา)
เช่น ไม่สนใจใคร ไม่สบตา ไม่หันตามเสียง เล่นกับเพื่อนไม่เป็น กลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัว
ด้านการสื่อสาร (ไม่พาที ไม่ชี้นิ้ว)
เช่น ไม่พูดตามเกณฑ์ เคยพูดได้แล้วหยุดพูด พูดเลียนแบบ พูดภาษาต่างดาว ไม่แสดงท่าทางบอกถึงความต้องการ (การชี้นิ้ว)
ด้านพฤติกรรม
เช่น มีการเคลื่อนไหวร่างกายซ้ำ ๆ ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวต่อสิ่งใหม่ ๆ ได้ยาก หมกมุ่นแต่เรื่องที่ตนเองสนใจ

 

แล้วคุณรู้ไหม...
- ประเทศไทยในเด็กอายุไม่เกิน 5 ขวบ พบเด็กออทิสติกหรือกลุ่มอาการออทิซึมสเปกตรัม 1 คนต่อเด็ก 161 คน โดยพบว่าเพศชายมากกว่าเพศหญิง
- พี่น้องของเด็กกลุ่มอาการออทิซึมสเปกตรัม มีโอกาสเป็นโรคในกลุ่มนี้มากกว่าคนปกติทั่วไปถึงประมาณ 22 เท่า
- เด็กออทิสติกแต่ละคนมีระดับความรุนแรงของโรคที่ไม่เท่ากัน
- ลักษณะความผิดปกติของเด็กออทิสติกจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ตามพัฒนาการของเด็ก และจะเห็นเด่นชัดขึ้นเมื่อเด็กออทิสติกมีอายุมากขึ้น
- วิธีการรักษาที่เหมาะสม เช่น การส่งเสริมพัฒนาการที่บกพร่อง ปรับพฤติกรรม ฝึกทักษะทางสังคม ฝึกพูด การศึกษาพิเศษ
- ถ้าคุณมองอีกด้าน ความพิเศษของเขา เขาจะไม่โกง ไม่โกหก ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม แค่เพียงคุณเข้าใจ ส่งเสริมพวกเขาในทางที่ถูกต้อง ให้ได้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ

 

          เริ่มสังเกตอาการบุตรหลานที่น่าสงสัยว่าเป็นกลุ่มอาการออทิซึมตั้งแต่อายุน้อยกว่า 1 ปี หากสงสัยว่าบุตรหลานมีอาการดังกล่าวข้างต้น สามารถขอคำปรึกษาและคัดกรองได้ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการเข้าสู่ระบบการดูแลช่วยเหลือจากกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ


พบเร็ว รักษาทันตั้งแต่อายุน้อย ส่งผลให้พัฒนาการดีขึ้นได้

 

*****************************************


เรียบเรียงโดย นางสาววัชรวรรณ พานิชเจริญ กองสุขภาพจิตสังคม
ที่มา:
เอกสารรณรงค์วันตระหนักรู้ออทิซึมโลก 2 เมษายน 2560, โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์.
วนิดา ชนินทยุทธวงศ์, ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์ และคณะ. เด็กออทิสติก คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง. สถาบันราชานุกูล. 2558.

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก