info1 1รบ4ให Small

 

การปฐมพยาบาลด้านสุขภาพจิต "1 รับ 4 ให้" มือที่อยู่ใกล้...กำลังใจที่ใกล้ตัว
การช่วยเหลือเบื้องต้น สำหรับผผู้ประสบปัญหาสุขภาพจิต
* รับ..ฟังอย่างใส่ใจ ไม่ตัดสินคุณค่า
* ให้..การช่วยเหลือเบื้องต้น ภายหลังประเมินความเสี่ยงอันตรายต่อตนเองและผุ้อื่น
* ให้..ข้อมูลและให้การสนับสนุน
* ให้..กำลังใจ เพื่อรับการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ
* ให้..กำลังใจ เพื่อรับการช่วยเหลือจากผู้อื่น

เป้าหมายของการปฐมพยาบาลด้านสุขภาพจิต
+ เพื่อช่วยเหลือในขณะที่ผู้นั้นจะเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น

สุขภาพจิตดี...#เริ่มต้นที่ตัวเรา

มีปัญหาสุขภาพจิต โทร #สายด่วนสุขภาพจิต1323 ตลอด 24 ชั่วโมง
ด้วยความปรารถนาดีจาก #กรมสุขภาพจิต #กระทรวงสาธารณสุข