10 วธคดพชตสรา-01

ข้อมูลจาก : ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ นักส่งเสริมสุขภาพจิต ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวนปรุง